NEWS

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศเชิญชวน บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ให้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี .. 2563

รางวัลดังกล่าวมีด้วยกันหลายประเภทและหลายรางวัล โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศในองค์รวม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทั้งหลายอีกด้วย และในการนี้ บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ก็ได้รับรางวัลประเภทการบริหารงานคุณภาพจากมือของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งนี้เป็นเพราะทางบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งหกหมวด ได้แก่ หมวดบริบทองค์กร ความเป็นผู้นำ การบริหารกระบวนการ การจัดการทรัพยากร การเฝ้าติดตามและการวัดผลฯ และการปรับปรุง นวัตกรรม และการเรียนรู้ จึงได้เข้าร่วมรับรางวัลประจำปี 2563 นั่นเอง

 • TCC Best Awards 2020 “ฝ่าวิกฤต….ด้วยจรรยาบรรณ"
  TCC Best Awards 2020 “ฝ่าวิกฤต….ด้วยจรรยาบรรณ"
  MORE
  13 Nov 2020
 • ARE-QP Award 2020
  ARE-QP Award 2020
  MORE
  13 Nov 2020
 • กีฬาสีประจำปี 2563
  กีฬาสีประจำปี 2563
  MORE
  25 Feb 2020
ecovadis
Sedex
TUV
SGS ISO 22716
SGS BRC
DMSc
TUV
MALAL
GREEN
องค์กร Organization
CONTACT CONTACT